Kurumsal
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ
 
Bu aydınlatma metni Solar Patlayıcı Maddeler Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KKVK”) 10. Maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
 
  1. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
Kişisel verilerini elde ettiğimiz ve işlediğimiz müşteri, müşteri yetkilisi ve/veya müşteri çalışanı iseniz, elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
  • Kimlik Bilgileri; İsim, Soy isim,
  • Mesleki Bilgiler; Görev/Unvan, Çalışılan Firma Bilgisi
  • İletişim Bilgileri; E-posta adresi,
 
  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?
Kişisel verileriniz, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi , sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikâyetlerin takibi, müşteri ilişkileri ve memnuniyeti süreçlerinin yürütmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
 
  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla; kamu kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri; yurt içi/yurt dışı ilişkili olduğumuz, üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları; Solar Grubu başta olmak üzere Şirketimiz pay sahipleri, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimiz, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar; verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla paylaşılabilmektedir ile paylaşılabilecektir.
 
  1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verilerinizi hizmet almakta olduğumuz Google Formlar aracılığı ile bize elektronik ortamda iletmeniz yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen yöntemler ile elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve kişisel verilerin korunması hukukunun temel prensipleri doğrultusunda işlenmektedir.
 
  1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
KVKK’nın 11. Maddesinde yer alan haklarınızı, KVKK’nın 13. Maddesi ile veri sorumlusuna başvuru usul ve esasları hakkında tebliğ (“Tebliğ”)  hükümleri uyarınca Şirket’imize başvuru yapmak suretiyle kullanabilirsiniz.
 
KVKK’nın 13. Maddesi uyarınca internet sitemizde yer alan başvuru formu ile, yazılı başvurularınızı “Eskisehir Yolu 9.km, Dumlupinar Bulv. No:266 Tepe Prime B-Blok No:78/83 Çankaya Ankara Türkiye” adresine; elektronik başvurularınızı ise solarpatlayici@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz.
 
 
Veri Koruma Sorumlusu İrtibat Bilgileri:
Solar Patlayıcı Maddeler Sanayi Anonim Şirketi
Eskisehir Yolu 9.km, Dumlupinar Bulv. No:266 Tepe Prime B-Blok No:78/83
Çankaya Ankara Türkiye
Tel                  : +90 312 286 24 25
E-posta          : solarpatlayici@hs03.kep.tr