Solar Ateşleyici Kulübü
Ateşleyici Olabilmek İçin

4.PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ İŞLEMLERİ

Sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddeleri kullanacak olanlar, yapılacak olan sınavlarda başarılı olarak Ateşleyici Yeterlilik Belgesi almaları gerekmektedir.

4.1.Sınavlara Başvuranlarda Aranacak Şartlar

Sınavlara girmek isteyen adaylar aşağıdaki belge ve bilgilerin eklendiği bir dilekçe ile ikamet ettikleri yerin İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne başvuracaklardır:
  • Kimlik belgesi fotokopisi,
  • Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet renkli vesikalık fotoğraf,
  • Öğrenim durumunu gösteren belge aslı veya onaylı örneği,
  • Yeterlilik Belgesi almasında psikolojik, nörolojik veya fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına dair resmi veya İl Sağlık Müdürlüğünün yetkilendirdiği özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenecek sağlık raporu.

Bu belgeler, Talep Formuna (EK-17) eklenecektir.
Yapılan tüm kontroller sonucu Tüzük’ün Ek 1.  Maddesinde belirtilen şartları haiz olan adayların durumlarının uygun olduğunun anlaşılması halinde, sınava ilişkin bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığının Polnet sayfasında yer alan Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınavı Başvuru Formu Modülüne gecikmeksizin girilecektir.

4.2.Belge Sınıfları

A Sınıfı Yeterlilik Belgesi: Piroteknik maddelerin ateşlenmesi işini yapacaklara verilen yeterlilik belgesidir.
B Sınıfı Yeterlilik Belgesi: Yerüstünde yapılacak işlemlerle ilgili Tüzük kapsamındaki patlayıcı maddelerin ateşlenmesi işini yapacaklara verilen yeterlilik belgesidir.
C Sınıfı Yeterlilik Belgesi: Yeraltında ve grizulu ocaklarda yapılacak işlemlerle ilgili Tüzük kapsamındaki patlayıcı maddelerin ateşlenmesi işini yapacaklara verilen yeterlilik belgesidir.

4.3.Sınavlarda Başarılı Olanlara Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Düzenlenmesi

Ateşleyici Yeterlilik Belgeleri (EK-6) daki şekilde tek tipte olup, (A), (B) ve (C) sınıfları için aynı tip belge düzenlenecektir. Belge talebinde bulunan adayın almaya hak kazandığı belge sınıf veya sınıfları ile TC Kimlik No ları ilgili bölümler doldurulmak suretiyle belirlenecektir.

Sınavların sonuçları ve belge almaya hak kazananların listesi Polnet ve internet üzerinden ilan edilecektir. Başarılı olanlara onay tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere almayı hak ettikleri belge sınıf veya sınıflarına göre Ateşleyici Yeterlilik Belgesi düzenlenecektir.

4.4.Ateşleyici Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi

Yenileme işlemleri için başvuru esnasında adayların süresi biten yeterlilik belgesinin aslını getirmeleri gerekmektedir. Belge aslını getiremeyenler için, kayıp belgenin verildiği birimce sırasıyla şahsın dosyası, Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Programı, ulaşılamadığı takdirde Bakanlıkta bulunan kayıtlar kontrol edilerek şahsın belgesine ilişkin bilgilere ulaşılacaktır.

Yapılacak tahkikata göre Tüzük’ün Ek 1. Maddesinde belirtilen şartları taşıyanların ve yenilenmesinde bir sakınca bulunmayanların belgeleri yenilenecektir.

Belgenin yenilenmesi için adaylar tekrar yazılı ve mülakat sınavlarına tabi tutulmayacaktır. Başvuru tarihinden itibaren bir ay içerisinde belgenin yenisiyle değiştirilememesi halinde, durum gerekçesi ile birlikte talep sahibine yazılı olarak bildirilecektir.

Belgelerin yenisiyle değiştirilmesini müteakip, eski belgeler alıkonulup, delinmek suretiyle kullanılamaz hale getirildikten sonra dosyasında muhafaza edilecektir.

Belge süresinin bitiminden itibaren en geç (2) yıl içerisinde gerekli başvuruyu yapmamış olan şahısların (2) yıllık süre geçtikten sonra süresi biten Ateşleyici Yeterlilik Belgelerini yeniletme talebinde bulunmaları halinde, Yönetmelik hükümlerine göre sınav için yeniden başvurarak, yazılı ve mülakat sınavlarına tabi tutularak, bu sınavlarda başarılı olmaları halinde kendilerine yeni Ateşleyici Yeterlilik Belgesi düzenlenebilecektir.

Süresi biten belgelerin yenileme müracaatları da ikamet edilen Valiliklere yapılacağından, belge sahibinin ikametinin belgenin verildiği ilden başka bir il olması halinde, yenileme müracaatının yapıldığı il Valiliğince, belgenin verildiği veya en son yenilendiği il Valiliğinden tüm dosyası istenecektir. Dosyanın istenmesi aşamasında belge sahibi hakkında gerekli işlemler başlatılacak, Yönetmelik’in 5. maddede aranan şartlara uyuyor olduğu ve istenen belgeleri getirdiğinin anlaşılmasından sonra dosyasının gelmesini müteakip süresi biten belgeler yenilenecektir.

4.5.Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Kayıt Defteri

Ateşleyici Yeterlilik Belgeleri ile belgenin verildiği kişilere ilişkin bilgiler Emniyet Teşkilatında Tutulacak Defterler Hakkında Yönergede 210 nolu sırada bulunan deftere (EK-18) kaydedilecektir.

4.6.Emniyet Teşkilatı ve TSK Personelinin Sınavlara Müracaatları

Emniyet Teşkilatında görevli Emniyet Hizmetleri Sınıfı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli muvazzaf askeri personelin, çalıştıkları birimlerden sınavın yapılacağı tarihten önce 1 aylık süre içerisinde alacakları “Görev Belgesi”nin getirilmesi durumunda, Yönetmelik’in 6.maddesinde belirtilen adli ve sağlık durumları uygun kabul edilecektir.

Bu kişilerin belgelerinin süresi bitiminde, aktif olarak çalıştıkları birimlerden güncel tarihli olarak alacakları “Görev Belgesi”ni getirmeleri durumunda belgelerinin yenilenecektir.

Kamu görevlilerinin ibraz ettikleri görev belgeleriyle ilgili tereddüde düşülmesi ve gerekli görülmesi halinde, bu kişilerin görev durumları yazılı olarak ilgili kuruma sorularak işlem yapılacaktır.

Herhangi bir meslek grubuna ait üniforma vb. kıyafetle adayların Ateşleyici Yeterlilik Belgesi sınavlarına giremeyeceği tebliğ edilecektir.

4.7.Belgelerinin Süresi Bittiği Tespit Edilenler

Belgelerinin süresi bittiği tespit edilenlere belgelerini yeniletmeleri için ayrıca bir bilgilendirme veya tebligat yapılmayacaktır.

4.8.Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Programı
Yönetmeliğin yayımlandığı 11/07/2002 tarihinden sonra yenilenmiş veya verilmiş olan Ateşleyici Yeterlilik Belgelerine ilişkin bilgiler Polnet’te bulunan programa girilecektir.

Süresi biten, verilen süre içerisinde yeniletme işlemleri başlatılmayan ya da daha farklı sebeplerle iptal edilen Ateşleyici Yeterlilik Belgelerine ilişkin yapılan işlemler, gecikmeksizin Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Programına da yansıtılacaktır.

Tüm yenileme, iptal, pasif duruma geçirme gibi işlemler hem Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Kayıt Defterine hem de Polnet’teki programa işlenecektir.

Belgelerinin süresinin biteceği tarihten bir ay önce kabul edilebilir nedenlerden ötürü gerekli başvuruyu yapamayan adayların belgeleri, sürelerinin bitiş tarihinin sonunda POLNET’te yapılandırılacak Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Programında pasif hale getirilecektir.

Belge süresinin bitiminden itibaren en geç (2) yıl içerisinde gerekli başvurunun hala yapılmaması halinde Polnet’ programında “Belgesi İptal Edilenler” kısmına alınacaktır.

Ateşleyici yeterlilik belgeleri ile ilgili yenileme, iptal vb. işlemler bu program üzerinden yapılacak, bu işlemlerle ilgili Bakanlığa yazılı olarak bilgi verilmeyecektir.